Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Інформація про здійснення Державною фіскальною службою України державної регуляторної політики у 2018 році

Вступна частина

У 2018 році регуляторна діяльність Державної фіскальної служби України, з врахуванням доручень Уряду та Міністерства фінансів України, була направлена на:

приведення регуляторних актів у відповідність до норм Податкового та Митного кодексів України, законів України, а також до норм законодавства Європейського Союзу;

врегулювання існуючих проблемних питань адміністрування акцизного податку;

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, порядку  реєстрації податкових накладних;

удосконалення вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та порядку їх перевірки на відповідність встановленим вимогам;

удосконалення порядків здійснення органами ДФС митного контролю та митного оформлення, виконання митних формальностей;

удосконалення форм податкових декларацій (розрахунків), звітів, що подаються платниками;

удосконалення порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Загальна частина

З метою планування регуляторної діяльності відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року № 1160-ІV (далі – Закон № 1160) в.о. Голови ДФС 05 грудня 2017 року було затверджено План діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік (далі – План).

У зв’язку із необхідністю включення до Плану проектів регуляторних актів, розробка яких попередньо не була передбачена, а також виникненням необхідності виключення деяких проектів з Плану, оскільки вони втратили актуальність, протягом 2018 року до Плану вносились зміни та доповнення, які затверджувались в.о. Голови ДФС: 04.01.2018, 16.01.2018, 15.02.2018, 13.03.2018, 26.03.2018, 06.04.2018, 13.04.2018, 10.05.2018, 23.05.2018, 06.06.2018, 23.06.2018, 03.07.2018, 10.08.2018, 21.08.2018, 13.09.2018, 27.09.2018, 08.10.2018, 02.11.2018, 29.11.2018, 12.12.2018. План та зміни до нього у встановленому порядку оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Із загальної кількості (37) запланованих ДФС до розробки у 2018 році проектів регуляторних актів 1 проект було визнано Державною регуляторною службою України (далі – ДРС) таким, що не містить норм регуляторного характеру, 2 – вилучено з Плану, оскільки їх розробка/доопрацювання у 2018 році неможливі до прийняття пов’язаних законодавчих актів та актів Кабінету Міністрів України (далі – КМУ).

Слід зазначити, що у 2018 році значно зменшилась кількість підготовлених ДФС проектів, які визнавались ДРС такими, що не містять норм регуляторного характеру, а їх прийняття не потребує реалізації передбачених Законом № 1160 процедур.

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності та участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів, розроблених ДФС, протягом 2018 року (станом на 01.01.2019) на офіційному веб-порталі ДФС та на сайтах провідних інформаційних агентств було розміщено 26 повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів (у т.ч. 7 – щодо доопрацьованих регуляторних актів), кожне з яких містить короткий зміст регуляторного акта, інформацію щодо мети розробки і очікуваного результату  від  впровадження, поштову, електронну адреси розробника проекту та адресу для надання зауважень і пропозицій. У підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу „Регуляторна політика” офіційного веб-порталу ДФС протягом  2018 року  розміщено  аналогічну  кількість  проектів регуляторних  актів  та  аналізів  регуляторного  впливу до кожного з них. Оприлюднення проектів наказів Міністерства фінансів України, підготовлених ДФС, здійснювалось також на сайті Мінфіну.

Відповідно до статті 14 Закону № 1160 на офіційному веб-порталі ДФС у зазначеному розділі також оприлюднюється щорічна інформація про здійснення ДФС регуляторної політики.

Слід зазначити, що відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою КМУ від 20 серпня 2014 року № 375, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) з формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, який здійснює нормативно-правове регулювання у відповідних сферах, є Мінфін.

Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 3.1 та 3.3 розділу ІІІ Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 29 грудня 2011 року № 1789, а також до пункту 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою КМУ від 21 травня 2014 року № 236, всі проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що належать до сфери діяльності ДФС, направляються до Мінфіну.

З метою удосконалення норм податкового та митного законодавства ДФС у 2018 році розроблено низку законопроектів (прийнято участь у розробці або доопрацюванні, у т.ч. щодо тих, що були розроблені в попередніх роках):

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання існуючих проблемних питань та удосконалення адміністрування акцизного податку”, розроблений з метою удосконалення окремих положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування акцизного податку. Зміни, зокрема, направлені на посилення загального контролю за обігом усіх видів підакцизного пального шляхом ведення в Системі електронного адміністрування реалізації палива (далі – СЕАРП) окремого обліку обсягів пального, яке відвантажується відповідно до ст.229 ПКУ, та скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих аукціонах для потреб населення, згідно з вимогами п.п.213.3.11 п.213.3 ст.213 ПКУ, а також урегулювання питання обліку в СЕАРП залишків пального, яке перейшло у власність до новостворених підприємств, утворених шляхом реорганізації, приєднання, злиття чи перетворення, чітке визначення процедури анулювання реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та інших питань. Положення законопроекту знайшли відображення у прийнятому 23.11.2018 Законі України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” № 2628-VIII (далі – Закон № 2628);

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність з європейською класифікацією”, розроблений з метою виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію з ЄС), у частині наближення класифікації виноробної продукції для цілей оподаткування до європейської класифікації, а також забезпечення єдиного підходу до оподаткування різних груп алкогольних напоїв. Положення законопроекту також знайшли відображення у Законі № 2628;

„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподаткованої бази та виведення прибутку з-під оподаткування (ВЕРS)”, розроблений з метою приведення положень ПКУ щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення, протидії розмиванню національної податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування в Україні, а також створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні шляхом встановлення міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі та виконання зобов’язань України щодо імплементації Плану дій BEPS. Розроблений законопроект було направлено до Мінфіну. Протягом року положення законопроекту неодноразово обговорювалися та доопрацьовувалися на міжвідомчих робочих нарадах, що проводились Нацбанком та Мінфіном. Доопрацьований проект розміщено на офіційних веб-сайтах Мінфіну та Нацбанку для обговорення з громадськістю. У листопаді 2018 року ДФС було надіслано до Мінфіну пропозиції та зауваження до оприлюдненого законопроекту. Подальше доопрацювання законопроекту здійснюється Мінфіном та Нацбанком. Частина положень законопроекту знайшла відображення у Законі № 2628;

„Про внесення змін до Митного кодексу України”, розроблений з метою приведення Митного кодексу України (далі – МКУ) у відповідність до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-IV „Про адміністративні послуги” та законодавчого закріплення норм, які будуть визначати перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з питань державної митної справи, а також перелік підстав для відмови у наданні таких  послуг. Законопроект неодноразово доопрацьовувався, у тому числі з урахуванням пропозицій та зауважень Асоціації міжнародних автоперевізників України та Митного комітету Громадської ради при ДФС. Наразі законопроект доопрацьовується в ДФС з урахуванням пропозицій та зауважень структурних підрозділів ДФС;

„Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного законодавства у частині здійснення митного контролю після випуску товарів”, розроблений з метою приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів у частині здійснення митного контролю після випуску товарів, зокрема, імплементації норм Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі, Угоди про асоціацію з ЄС. Розроблений законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну. Доопрацювання законопроекту перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про внесення змін до Закону України про внесення змін до статті 12 Податкового кодексу України”, розроблений з метою створення законодавчих підстав для запровадження ефективного та прозорого механізму створення та розміщення на офіційному веб-порталі ДФС єдиної Інформаційної бази, яка наповнюватиметься інформацією про встановлення ставок місцевих податків і зборів, що надходитиме від органів місцевого самоврядування. Розроблений законопроект було направлено на розгляд до Мінфіну. Норми зазначеного законопроекту Мінфіном було включено до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування місцевих податків і зборів”, який було схвалено у грудні 2018 року на засіданні Урядового комітету.

Також протягом 2018 року ДФС розроблено (доопрацьовано) окремі проекти регуляторних актів – постанов КМУ, а саме:

„Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, розроблений з метою усунення кількості однотипних регуляторних актів та забезпечення зручності користування законодавством для суб’єктів господарювання, приведення окремих постанов КМУ у відповідність до ст. 229 ПКУ, якою визначено особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму їх використання. Постанову прийнято КМУ 17.01.2018 за № 21;

„Про внесення змін до постанови КМУ від 23 травня 2012 р. № 467” (попередня назва проекту: „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України”), розроблений з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень про проведення огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів комерційного призначення.  Постанову КМУ прийнято 21.02.2018 за № 109;

„Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм Закону від 21 грудня 2016 року №1797-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні”. Постанову прийнято КМУ 17.10.2018 за № 844;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451” (внесення змін до постанови КМУ „Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”), розроблений з метою вдосконалення пропуску осіб, товарів та транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України. Постанову КМУ прийнято 24.10.2018 за № 948;

„Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1765” (попередня назва проекту: „Про порядок встановлення та застосування правила адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій”), розроблений з метою забезпечення застосування критерію достатньої переробки товару (правило адвалорної частки та виконання виробничих і технологічних операцій) для визначення країни не преференційного походження товару, приведення національного законодавства у відповідність до чинного законодавства ЄС. Погоджений з заінтересованими органами проект постанови з відповідними матеріалами направлено до Мінфіну для внесення його на розгляд КМУ. За інформацію Мінфіну проект подано до КМУ;

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461” (внесення змін до постанови „Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів”), розроблений з метою приведення регуляторного акта до положень МКУ в частині забезпечення належного контролю за транзитним переміщенням митною територію України підакцизних товарів. Доопрацьований з урахуванням зауважень Мінфіну проект постанови направлено на розгляд до Мінфіну;   

„Про внесення змін до положення про митні декларації”, розроблений з метою удосконалення порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, зменшення ризиків зловживань суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності під час випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією. Наразі доопрацьовані з урахуванням зауважень ДРС проект та аналіз регуляторного впливу знаходяться на розгляді ДРС;

„Про внесення змін до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування” (внесення змін до постанови КМУ від 18.02.2002 № 199), розроблений з метою актуалізації регуляторного акта у зв’язку із внесенням змін до ПКУ, Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон № 265/95) та іншого законодавства. Проект неодноразово доопрацьовувався з урахуванням зауважень та пропозицій ДП „Укрелекон” та структурних підрозділів ДФС. Наразі проект проходить процедуру внутрішнього погодження в ДФС. Доопрацювання зазначеного проекту постанови перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій” (внесення змін до постанови КМУ від 29.08.2002 № 1315), розроблений з метою актуалізації положень регуляторного акта у зв’язку із внесенням змін до ПКУ, Закону № 265/95 та реорганізацією ЦОВВ. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій ДП „Укрелекон” та структурних підрозділів ДФС проект направлено на розгляд до Мінфіну. Доопрацювання зазначеного проекту постанови перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440” (внесення змін до постанови КМУ „Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”), розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність із ПКУ, а також уточнення окремих норм.  Розроблений проект за дорученням Мінфіну узгоджено з Мінекономрозвитку та ДРС. Наразі проект направлено до Мін’юсту для погодження та проведення правової експертизи;

„Про затвердження Порядку розпорядження транспортними засобами, що переходять у власність держави, які не реалізовані в установленому порядку та (або) не придатні до реалізації, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (попередні назви проекту: „Про затвердження Порядку утилізації транспортних засобів, що переходять у власність держави, які не реалізовані в установленому порядку та (або) не придатні до реалізації, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, „Про затвердження Порядку утилізації транспортних засобів, що переходять у власність держави, які не реалізовано в установленому порядку та (або) не придатні для експлуатації”), розроблений з метою встановлення єдиних підходів до організації процедури утилізації обернених на користь держави транспортних засобів, а також для ефективної реалізації податкової та митної політики у державі у зв’язку з адміністративною реформою та утворенням територіальних органів ДФС. Розроблений проект було погоджено з заінтересованими органами та направлено до Мінфіну. Наразі до Мінфіну направлено доопрацьований за результатами засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності проект, який завізовано керівником ДФС;

„Про затвердження Порядку розподілу між державним та місцевими бюджетами надходжень рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату”, розроблений з метою забезпечення врегулювання особливостей зарахування грошових зобов’язань з рентної плати в частині надміру сплачених сум, а також сум податкового боргу за самостійно визначеними податковими зобов’язаннями з рентної плати. Розроблений проект було направлено на розгляд до Мінфіну, проте Мінфіном не підтримано проект у редакції, запропонованій ДФС. 21.02.2018 КМУ за №115 прийнято постанову „Про затвердження Порядку розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року” у редакції, запропонованій Мінфіном.

З метою приведення нормативно-правових актів Мінфіну, які стосуються діяльності ДФС, у відповідність до Законів України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” (далі – Закон № 1797), від 07 грудня 2017 року № 2245-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” (далі – Закон № 2245), „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”  від 03 жовтня 2017 року № 2148-VII (далі – закон № 2148) та деяких нормативно-правових актів КМУ, структурними підрозділами ДФС протягом 2018 року було розроблено такі проекти наказів Мінфіну (взято участь у розробці або доопрацюванні тих, що були розроблені у попередньому році):

„Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів” (внесення змін до наказу Мінфіну від 21.01.2016 № 13), розроблений з метою приведення регуляторних актів у відповідність до чинного законодавства, зокрема, у зв’язку з внесенням Законом № 1797 змін до п.п. „і” п. 201.1 статті 201 ПКУ щодо зазначення у податковій накладній коду товару згідно УКТ ЗЕД. Наказ видано Мінфіном 19.02.2018 за № 288 та зареєстровано в Мін’юсті 14.03.2018 за № 293/31745;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”), розроблений з метою приведення форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у відповідність до норм ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 2245. Наказ видано Мінфіном від 23.03.2018 за № 381 та зареєстровано в Мін’юсті 16.04.2018 за № 451/31903;

„Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків” (внесення змін до наказу Мінфіну від 02.06.2015 № 524),  розроблений з метою вдосконалення підходу до процесу відбору платників податків для аудиту та приведення регуляторного акта у відповідність до норм ПКУ та МКУ. Наказ видано Мінфіном 26.03.2018 за № 386 та зареєстровано в Мін’юсті 18.04.2018 за № 465/31917;

„Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до Закону № 2148, яким внесено зміни до статей  4 та 5 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та встановлено, що платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, а взяття на облік таких осіб здійснюється не пізніше робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви. Наказ видано Мінфіном 29.03.2018 за № 393 та зареєстровано в Мін’юсті 24.04.2018 за № 498/31950;

„Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті”, розроблений з метою визначення послідовності дій посадових осіб органів доходів і зборів під час митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України у пунктах пропуску для повітряного сполучення. Наказ видано Мінфіном 03.08.2018 за № 671 та зареєстровано в Мін’юсті 11.09.2018 за № 1036/32488;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від 31.12.2015 № 1307” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної”), розроблений з метою врегулювання питання відшкодування ПДВ дипломатичним установам та представництвам міжнародних організацій в Україні, а також надання можливості платникам податку інформувати ДФС про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних двох і більше податкових накладних, повторно складених на одну операцію з постачання товарів/послуг. Наказ видано Мінфіном 17.09.2018 за № 763 та зареєстровано в Мін’юсті 12.10.2018 за № 1157/32609;

„Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій” (внесення змін до наказу Мінфіну від 14.06.2016 № 547),  розроблений з метою реалізації нових норм, внесених до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою КМУ від 12 травня 2004 року № 601, та спрямований на спрощення процедури реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) шляхом запровадження реєстрації РРО на підставі однієї заяви (за спрощеною формою) без додатків, яка може бути подана до контролюючого органу у паперовій або електронній формі та обміну електронними документами між виробником, центром сервісного обслуговування, суб’єктом господарювання та ДФС засобами інформаційної системи ДФС. Наказ видано Мінфіном 20.09.2018 за № 773 та зареєстровано в Мін’юсті 27.09.2018 за № 1106/325558;

„Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств” (внесення змін до наказу Мінфіну від 20.10.2015 № 897), розроблений з метою приведення податкової декларації з податку на прибуток підприємств у відповідність до вимог ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом № 2245. Наказ видано Мінфіном 19.10.2018 за № 842 та зареєстровано в Мін’юсті 15.11.2018 за № 1303/32755;

„Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” (внесення змін до наказу Мінфіну від 10.04.2015 № 408), розроблений з метою забезпечення для суб’єктів господарювання зручності декларування податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по об’єктах як житлової, так і нежитлової нерухомості, а також забезпечення справляння податку на території об’єднаних територіальних громад (у разі існування об’єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам органів місцевого самоврядування за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, та якщо ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються різними контролюючими органами). Наказ видано Мінфіном 15.11.2018 за № 897 та зареєстровано в Мін’юсті 26.12.2018 за № 1473/32925;

„Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі”, розроблений з метою здійснення комплексного контролю в режимі онлайн за виробництвом та обігом пального в Україні. Наказ видано Мінфіном 27.11.2018 за № 944 та зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2019 за № 4/32975;

„Про затвердження структури та формату попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України”, розроблений з метою визначення структури та формату попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України з метою виконання вимог п. 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою КМУ від 21.05.2012 № 451. У зв’язку з прийняттям 24.10.2018 КМУ постанови за № 948 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451”, відповідно до якої структура та формат попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, затверджуються ДФС. Зазначений проект наказу видано 27.12.2018 як наказ ДФС за № 867;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.10.2014 № 1013” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера”), розроблений з метою удосконалення порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера згідно з європейською практикою. Проект наказу направлено на розгляд до Мінфіну;

„Про затвердження Порядку допущення дорожніх транспортних засобів та контейнерів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами”, розроблений з метою вдосконалення порядку виконання митних формальностей під час допуску транспортних засобів та контейнерів до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами та практичної реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. Проект наказу доопрацьовано з урахуванням зауважень ДРС та погоджено з відповідними структурними підрозділами ДФС. Наразі проект доопрацьовується ДФС з урахуванням положень постанови КМУ від 18 квітня 2018 року № 326 „Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України”;

„Про затвердження форми бланка фінансової гарантії”, розроблений відповідно до положень частин третьої та четвертої статті 311 МКУ, якою передбачено, що форми бланків фінансових гарантій встановлюються ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Проект наказу та рішення ДРС про його погодження направлено до Мінфіну. Наразі за дорученням Мінфіну здійснюється підписання аркуша погодження ДФС до проекту наказу;

„Про затвердження Порядку створення зон митного контролю” (попередня назва проекту: „Про затвердження Порядку визначення місць доставки товарів транспортними засобами”), розроблений з метою вдосконалення законодавства України у галузі державної митної справи з питань функціонування місць доставки. Розроблений проект узгоджено з заінтересованими структурними підрозділами ДФС та опрацьовано пропозиції до проекту, що надійшли від митниць ДФС. На сьогодні проект наказу є неактуальним та його подальше доопрацювання призупинено до приведення норм МКУ у відповідність до норм законодавства ЄС (при Мінфіні створено робочу групу, якою здійснюється розробка відповідного законопроекту);

„Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами органів доходів і зборів контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень”, розроблений з метою регламентування митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення. Наразі готуються пропозиції до Мінфіну про недоцільність подальшого доопрацювання зазначеного проекту наказу та виключення його з Плану Мінфіну у зв’язку з внесенням до МКУ змін Законом України від 06 вересня 2018 року № 2530-VIІI „Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму „єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” (далі – Закон № 2530), відповідно до яких МКУ доповнено статтею 2211 та встановлено, що порядок проведення контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень затверджується КМУ;

„Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень товарів у разі виходу з ладу Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України”, розроблений з метою вдосконалення порядку дій при здійсненні транзитних переміщень товарів у разі виходу з ладу Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України. Наразі опрацьовуються пропозиції заінтересованих структурних підрозділів ДФС до проекту наказу та вирішується питання щодо подальшої роботи з доопрацювання проекту;

„Про деякі питання митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, розроблений з метою покращення для громадян умов митного оформлення товарів за товарними позиціями 8701-8705, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, що підлягають державній реєстрації та ввозяться на митну територію України для забезпечення вільного обігу шляхом здійснення митного оформлення за місцем звернення власника транспортного засобу або вповноваженої ним особи у будь-якому органі доходів і зборів на всій митній території України незалежно від місця реєстрації громадянина. Доопрацьований з урахуванням пропозицій митниць ДФС проект надіслано у робочому порядку до Мінфіну. Наразі проект розглядається Мінфіном;

„Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” (внесення змін до наказів Мінфіну від 28.05.2012 № 613 „Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання”, від 16.07.2012 № 835 „Про затвердження Порядку надання складським об’єктам статусу „митний склад” та позбавлення такого статусу”, від 04.08.2015 № 693 „Про діяльність митних брокерів”), розроблений з метою розширення функцій інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів у частині видачі дозвільних документів на відкриття та експлуатацію митного складу, складу тимчасового зберігання, здійснення митно-брокерської діяльності. Погоджений з заінтересованими органами проект було направлено до Мінфіну. Наразі за інформацією Мінфіну проект погоджено з ДРС та надіслано на погодження до Мін’юсту;

„Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа” (попередня назва проекту: „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”), розроблений з метою удосконалення порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа. Наразі щодо розробленого проекту здійснюється внутрішнє погодження в ДФС;

„Про затвердження Порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації, надання інформації на запит”, розроблений з метою встановлення належного порядку зняття, обробки, проведення аналізу та зберігання матеріалів, отриманих із застосуванням засобів фото-, відеофіксації на виконання статей 11, 266, 324, 326, 336, 338, 452, 544 МКУ та постанови КМУ від 08.06.2016 № 370 „Про затвердження Порядку здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, які проводяться контролюючими органами”. Наразі проект доопрацьовується з урахуванням зауважень структурних підрозділів ДФС. Доопрацювання зазначеного проекту наказу перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях” та „Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях”, розроблені з метою актуалізації порядків та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях з урахуванням змін, внесених до МКУ та інших нормативно-правових актів з питань поштового зв’язку. Розробка проектів у 2018 році була призупинена оскільки у проектах необхідно врахувати зміни до постанови КМУ від 21.05.2012 № 450 „Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (зазначені зміни ще не прийнято, відповідний проект постанови наразі узгоджується з ДРС), а також положення Закону № 2530. Розробку (доопрацювання) зазначених проектів наказів перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року № 1058” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку”), розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до вимог ПКУ та МКУ та встановлення єдиних підходів до проведення досліджень (аналізів, експертиз) у податковій та митній сферах. Проект направлено на розгляд до Мінфіну. За інформацією Мінфіну проект визнано ДРС таким, що не містить норм регуляторного характеру;

„Про затвердження Положення про технічну комісію”, розроблений з метою приведення існуючого Положення про технічну комісію, яке затверджене наказом ДПА України від 17.04.2007 № 236, у відповідність до норм чинного законодавства, та реорганізацією ЦОВВ. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій ДП „Укрелекон” та структурних підрозділів ДФС проект направлено на розгляд до Мінфіну, яким доручено доопрацювати проект з урахуванням змін до постанови КМУ від 29.08.2002 № 1315 „Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій”. Наразі доопрацювання проекту наказу призупинено, оскільки Мінфіном не надано відповідь щодо схвалення проекту змін до зазначеної постанови. Доопрацювання проекту наказу перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про затвердження Порядку перевірки моделей реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій” (попередня назва проекту: „Про затвердження Порядку перевірки  реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій”), розроблений з метою актуалізації положень Порядку перевірки моделей реєстраторів розрахункових операцій на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, затвердженого рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 26.12.2002 №14, у зв’язку з внесенням змін до чинного законодавства та реорганізацією ЦОВВ. Доопрацьований з урахуванням зауважень та пропозицій ДП „Укрелекон” та структурних підрозділів ДФС проект направлено на розгляд до Мінфіну. У зв’язку з повідомленням Мінфіну, що положення проекту наказу потребують узгодження з положеннями інших нормативно-правових актів, які розроблено Мінфіном та які наразі узгоджуються з заінтересованими органами, доопрацювання зазначеного проекту наказу перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”, розроблений з метою затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) з урахуванням змін в системі ЦОВВ та передбачення можливості подання платниками уточнюючого розрахунку. Погоджений ДФС та ДРС проект наказу разом із отриманими від Мінекономрозвитку зауваженнями, а також пропозиціями ДФС щодо врегулювання проблемних питань, направлено до Мінфіну;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2012 № 731” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів”), розроблений з метою врегулювання питання відшкодування витрат на зберігання вантажів гуманітарної допомоги на складі митниці. Розроблений проект погоджено з Мінфіном. Наразі за дорученням Мінфіну проект направлено на погодження до ДРС;

„Про затвердження Змін до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів” (внесення змін до наказу Мінфіну від 16.01.2016 № 6), розроблений з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів та спрощення механізму повернення платникам або перерахування на відповідні рахунки помилково сплачених коштів єдиного внеску. Розроблений проект направлено на погодження до структурних підрозділів ДФС. Наразі проект доопрацьовується в ДФС з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій. Доопрацювання зазначеного проекту наказу перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)” (внесення змін до наказу Мінфіну від 16.06.2015 № 560), розроблений з метою забезпечення декларування суб’єктами господарювання податкових зобов’язань у зв’язку із створенням об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), впорядкування питання нарахування та сплати місцевих податків і зборів по об’єктах оподаткування, що знаходяться на території різних адміністративних одиниць, які увійшли до складу ОТГ. Розроблений проект направлено на розгляд та погодження до заінтересованих структурних підрозділів ДФС та Офісу великих платників податків ДФС. Доопрацювання зазначеного проекту наказу перенесено на 2019 рік (включено до Плану на 2019 рік);

„Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання”, розроблений з метою актуалізації регуляторного акта, який був затверджений наказом Міндоходів, здійснення уніфікації форматів документів в електронному вигляді для подальшого розвитку технології подання суб’єктами господарювання звітності в електронному вигляді, а також практичної реалізації норм ПКУ, Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV „Про електронні документи та електронний документообіг” та від 22 травня 2003 року № 852-IV „Про електронний цифровий підпис”, розпоряджень КМУ від 07.08.2013 № 587-р „Про схвалення Концепції створення та функціонування автоматизованої системи „Єдине вікно подання електронної звітності” та від 17.10.2013 № 809-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи „Єдине вікно подання електронної звітності”. Проект наказу знаходиться на розгляді у Мінфіні;

„Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків”, розроблений з метою приведення регуляторного акта у відповідність до норм чинного законодавства, зокрема у зв’язку з внесенням Законом № 1797 змін до ПКУ у частині розмежування повноважень Мінфіну та ДФС, зокрема у зв’язку з доповненням ПКУ статтею 192, якою передбачено, що ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики затверджує нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції контролюючих органів. Доопрацьований з урахуванням зауважень Мінфіну проект направлено до Мінфіну. Подальше супроводження проекту наказу здійснюється Мінфіном;

„Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року № 692” (внесення змін до наказу Мінфіну „Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі”), розроблений з метою спрощення процедури подання, прискорення проходження поданих суб’єктом господарювання матеріалів та прийняття рішення щодо надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі. Розроблений проект погоджено з Адміністрацією Державної прикордонної служби України та ДРС та направлено з відповідним пакетом матеріалів до Мінфіну. Подальше супроводження проекту наказу здійснюється Мінфіном,

а також проекти деяких спільних наказів:

Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства аграрної політики від 26 жовтня 2004 року № 763/516/413/735/378” (скасування наказу „Про затвердження Переліку випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається”). Погоджений із заінтересованими органами проект наказу та аркуш погодження ДФС до проекту наказу направлено до Мінфіну;

Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України „Про затвердження Порядків взаємодії посадових осіб митниць, які здійснюють митні формальності в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України”, розроблений з метою приведення регуляторних актів щодо контролю за переміщенням залізничних транспортних засобів через державний кордон України у відповідність до положень МКУ та актів КМУ. Розроблений проект допрацьовано з урахуванням зауважень і пропозицій структурних підрозділів ДФС та митниць та розпочато підготовку матеріалів для направлення проекту наказу на розгляд до Мінфіну. На сьогоднішній день зазначені роботи призупинено до внесення змін до статті 220 МКУ, підготовка яких здійснюється з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення пасажирських поїздів міжнародного сполучення і товарів, що переміщуються громадянами, які перетинають державний кордон України, а також запровадження контрольних функцій під час руху пасажирських поїздів, та на виконання Плану заходів, затвердженого Указом Президента України від 26.05.2017 № 146 „Про заходи, пов’язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України” (відповідний законопроект з матеріалами погодження направлено до Мінфіну).

Слід зазначити, що розробку деяких проектів наказів Мінфіну, передбачених Планом діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік, було перенесено на 2019 рік (проекти включено до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2019 рік), зокрема, у зв’язку неможливістю їх подальшого доопрацювання до прийняття пов’язаних нормативно-правових актів або у зв’язку з опрацюванням значної кількості зауважень та пропозицій заінтересованих органів.

Усі розроблені ДФС проекти регуляторних актів у встановленому порядку проходять процедуру оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.

ДФС забезпечує розгляд та опрацювання усіх зауважень та пропозицій громадськості, що надходять до оприлюднених проектів. Окремі пропозиції враховуються під час підготовки проектів регуляторних актів, а у разі неврахування – розробником наводяться вмотивовані причини їх відхилення.

Протягом року ДФС здійснювала заходи із відстеження результативності регуляторних актів. На офіційному веб-порталі ДФС у розділі „Регуляторна політика” кожного року розміщується затверджений наказом ДФС План-графік здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами ДФС у поточному році та підтримуються в актуальному стані Переліки регуляторних актів, відстеження результативності яких здійснюється Державною фіскальною службою України (із зазначенням дати набрання чинності, строків проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення). Зазначений перелік в установленому порядку також оприлюднюється на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У 2018 році проведено відстеження результативності 39 регуляторних актів, розроблених ДФС. Звіти про відстеження (базові, повторні та періодичні) оприлюднювалися на офіційному веб-порталі ДФС та направлялися до ДРС.

Також, відповідно до доручень Мінфіну для підготовки звітів про відстеження результативності деяких регуляторних актів Мінфіну, які стосуються сфери діяльності ДФС, до Мінфіну протягом року надавалась інформація щодо показників результативності регуляторного акта та направлялись проекти звітів про відстеження результативності регуляторних актів, зокрема:

- про базове відстеження наказу Мінфіну від 26.03.2018 № 386 „Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків”;

- про повторне відстеження результативності наказу Мінфіну від 23.02.2017 № 276 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”.

Висновок

У 2018 році ДФС якісно та вчасно виконувалися заходи із розробки проектів та відстеження результативності регуляторних актів. Систематично здійснювався перегляд регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.

Одним з основних напрямів роботи у сфері державної регуляторної політики у 2019 році залишатиметься підготовка проектів регуляторних актів, спрямованих на забезпечення реалізації норм податкового та митного законодавства України, а також законодавства з питань адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.